За нас

United Software Writers Ltd. (USW Ltd/ЮСВ ООД) е основана през 1990г. от трима съдружници с богат опит в областта на информационните системи, натрупан през дългогодишната им работа в Института по техническа кибернетика и роботика (ИТКР) към БАН.

Още от създаването си USW Ltd е ориентирана към изпълнение на проекти изискващи решаване на сложни интердисциплинарни проблеми. Прилагането на иновативен подход  към всеки пореден проект още в началото е превърнато от стил на работа, в осъзната фирмена култура. Непрекъснатото поддържане на ясна визия за общото технологично развитие на света е постоянната основа за изпреварващо развитие на фирмения потенциал. Такова развитие USW Ltd осъществява с добре организирани и цялостно извършени преходи.

Първият преход (1990-1994г.) замени промишлената автоматизация и роботиката като предмет на фирмената дейност, с автоматизация на административната дейност. Създадените по това време ERP-продукти и системи наследиха от промишлената автоматизация прецизния анализ на обекта за автоматизация и точното му представяне с адекватен информационен модел. Това осигури високо качество и дълъг живот на създадените продукти и системи, но също така помогна да бъде разпозната една перспективна и все още неовладяна област- обработката на неструктурирани данни.

С този преход интересът на USW Ltd се премести от производствените цехове, към администрацията, където водеща е обработката на неструктурирани данни.

Вторият преход (1995-2001г.) е свързан със създаването и усъвършенстването на системата за обработка на неструктурирани данни DOCMAN©. В нея е заложена фирмената визия за граф-базирана архитектура на данните. Създаването на административни информационни системи е пренесено от статичната среда на релационните бази данни в динамичната среда на моделиране на организацията на  административната дейност чрез многосвързан граф. Така USW Ltd натрупва ценен практически опит в създаването на модели чрез граф-базирани структури. Създадена е фирмена технология за автоматизация на административната дейност, чрез изграждане и интерпретация на нейни модели в средата на системата DOCMAN©.

Третият преход (2002-2009) разшири фирмената визия от конфигурация на система до пространството на „система от системи“. Тя получи практическо поле за изява в участието на специалисти на USW Ltd в проекта за е-Управление, при създаване на българския Закон за електронното управление и наредбите към него. Те имат основна заслуга идеята за interoperable Enterprise Content Management (iECM) система да бъде законово регламентирана за българските условия като Административна информационна система- АИС.

Заедно с това беше осъзната не само ключовата роля на Семантичната оперативна съвместимост при реализацията на проекта за е-Управление, но и ролята на обработката на семантика в далеч по-широк аспект. Това силно ангажира USW Ltd с тази интересна и перспективна тематика, израз на което е и участието на специалист от фирмата в качеството му на Национален експерт по Семантична оперативна съвместимост в европейския проект SEMIC- Semantic Interoperability Center/Community.

Четвъртият преход (след 2010г.) изцяло ангажира фирменото развитие с проблемите на представяне и обработка на семантика. Доказателство за сериозността и дълбочината на работата на USW Ltd в тази насока е извеждането на преден план на създаването на нова софтуерна среда за изграждане на системи от нов клас, притежаващи качеството SMART. Ето защо първият създаден продукт е Semantic Network Based Architecture. Теоретичната визия за новия вид архитектура беше реализиран като практически използваема база за създаване на новия вид системи чрез изграждане на Unified Platform for Innovations-UPI. Концепцията за UPI-базирани системи оформи и визията ни за Smart home (Smart home as a Digital EnvironmentMy (Smart) Home, my (Digital) Fortress), за IoT-конфигурации (The end of IoT Enthusiasm or the Beginning of a new IoT VisionThe Role of e-Governance in IoT Semantic Interoperability), за Workflow Management в администрациите и промишлеността и като цяло за Индустрия 4.0.

Все още сме силно ангажирани с изграждането на е-Управление в нашата страна- създадохме цялостно решение за изграждане на модели на понятия, данни и процеси за установявани и поддържане на Семантична оперативна съвместимост в средата на е-Управление. То се базира на Semantics representation regarding establishing and maintaining a Semantic Interoperability in the e-Governance’s environment.

Но тази наша разработка далеч надхвърля обхвата на е-Управление. Тя е в основата на нашия дългосрочен проект (Collaborative Autonomous Robot- CABOT) за създаване на Smart системи с високо ниво на автономно поведение. Вече имаме практически приложими реализации на машинно представяне на знания и методи за тяхната обработка при вземане на решения. Успешно развиваме език (Root Language) за формализирано представяне и обработка на описания, които е възможно да бъдат транслирани от/към опростена версия на ограничен естествен език. Това е нашият подход за решаване на проблема с Machine Learning и за продължаване на нашето развитие в избраната посока.