USW продукти с ваучери

USW продукти и услуги подходящи за придобиване с ваучерната схема за ИКТ-подкрепа на МСП

 1. Група II -Раздел 8 – Въвеждане на Модул за управление на производството

USW Ltd предлага: Изграждане и внедряване на система за управление на работните процеси в дискретното производство.

Работните процеси в дискретното производство са специфични както по отношение на характера на извършваната обработка, така и по отношение на евентуална съвместна работа на хора и машини, така и по отношение на организацията на тази обработка. Ето защо USW Ltd създава и внедрява специализирани системи за управление на работните процеси, адаптирани към спецификата на конкретно производство. Използването на фирмената Unified Platform for Innovations (UPI) със Semantic Network Based Architecture (SNBA) позволява постигане на оптимално отношение между функционалност, качество и цена, при изграждане на такива UPI-базирани системи.

Изпълнението на изискванията съгласно ваучерната схема е както следва:

 • Управление на производствения процес;
 • Управление на жизнения цикъл на продуктите;

Двете изисквания са силно свързани и тяхната UPI-реализация осигурява пълната им интеграция. Производственият процес се описва по начин, който представя жизнения цикъл на произвежданите продукти/изделия. С това описание се управлява и контролира извършването на всички технологични операции.

Обхващането на самата организация може да включва максимално тежкия вариант, при който се управлява паралелното производство на партиди от еднакви и/или различни по вид изделия. Различните видове изделия може да имат различни технологични маршрути, през различни по специализация производствени работни места. Те на свой ред могат да осигуряват както ръчна или автоматизирана обработка, така и смесена.

Регистрацията на извършените технологични операции дава пълна картина на това КОЙ, КАК, с КАКВО, КОГА и на КОЕ РМ е извършена. Това е не само основа за пълноценен анализ на параметрите на производствения процес, но и много добра основа за дейностите по контрол на качеството. UPI-средата дава възможност за анализ на нарушенията на качеството не само по предварително определени формални критерии, но по динамично въведени нови, непредвидени критерии, отразяващи многообразието на производствения процес.

 • Функционалност за генериране на справки и анализи за производствената дейност;

UPI-базираните системи, които създаваме в ЮСВ ООД осигуряват съответните справки, дефинирани като състав на данните чрез гъвкаво настройваемия потребителски интерфейс. Естествено създаваме и специализирани справки, отразяващи специфични изисквания на работещите с нашите системи. Но иновативната SNBA-архитектура позволява извличане на данни за производствения процес по признаци базирани на съответна семантична свързаност между данните, представящи производствения процес.

 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо)

UPI-базираните системи, които създаваме в ЮСВ ООД са изцяло отворени за интеграция с всякакви други системи, които притежават възможности както за активна, така и за пасивна интеграция.

В случая е особено стойностна интеграцията с фирмената ни система Smart DOCMAN. Тя автоматизира работните процеси в администрацията и нейната интеграция с една система за управление на производствените процеси създава единна среда за управление и контрол на икономическата дейност на едно предприятие.

 • Група III:

Нашият над 25-годишен опит в автоматизация на административната дейност ни научи, че оптималният подход при решаване на проблемите посочени в Раздел 14 и 15 се базира на осигуряване на единна интегрирана среда за извършване на административната дейност. Ние в ЮСВ ООД осъзнахме това преди много години и още през 1995г. започнахме да създаваме, а от 1997г. и да внедряваме и да развиваме нашата система DOCMAN©2.5. Всъщност DOCMAN©2.5 дава един друг поглед върху ИКТ-обслужването на административната дейност, който много добре представя ползата от дигитализацията на административната дейност.

Тоест, вместо разработка на система „от нула“, ние от ЮСВ ООД предлагаме доставка и внедряване на готова и изпитана в практиката система DOCMAN©2.5.

Раздел 14 – Изграждане на система за архивиране на информация

 • Анализ и изготвяне на план за архивиране на информацията, обработвана от предприятието;

Изготвеният от нас анализ ще обхваща и най-специфичните черти на този процес.

 • Автоматично архивиране на информация от сървъри/работни станции/мобилни устройства съгласно изготвения план;

С DOCMAN©2.5, цялата административна информация се съхранява в DOCMAN-сървъра, или в други сървъри, намиращи се под негово управление. Това дава възможност автоматичното архивиране да се реализира по най-надеждния начин- в централизиран вид, с използване на вградените функции на съответните СУБД.

 • Вградена защита от атаки от типа „ransomware„;

В DOCMAN©2.5 няма специална „вградена защита от атаки от типа „ransomware“.

Самата DOCMAN-идеология за работа с файлово съдържание осигурява преди всичко максимално удобство за потребителите, а като страничен ефект години по-късно се оказа защитата срещу ransomware-атаки!

Това е на разположение на DOCMAN-потребителите още от 1997г., тоест още преди да се появи тази софтуерна агресия. До сега има два (известни) случаи на ransomware-атаки, при които DOCMAN-средата остана изцяло непокътната.

Просто достъпът до DOCMAN-БД се защитава с изпитани системни средства. DOCMAN клиентът извиква от сървъра подлежащите на обработка файлове и веднага ги предоставя на съответното приложение. DOCMAN©2.5 текущо следи неговата работа и когато тя е прекратена незабавно връща обработения файл в сървъра. Така файлът е незащитен за време от порядъка на милисекунди, което свежда вероятността за заразяването му практически до нула.

 • Интеграция с централизирано управление на достъпа (при наличие на такова);

В DOCMAN©2.5 наред с централизираното управление е налично и напълно децентрализирано. Тоест то може да касае само един или група потребители и най-важното- то може да се приложи върху всички видове данни, поддържани в системата.

 • Разработване на процедури за възстановяване от архив;

Това са лесни и прости за разработка и използване процедури, защото те касаят само функции на съответното СУБД.

 • Физически или виртуален сървър за съхранение на информация

DOCMAN©2.5 работи еднакво добре и с физически и с виртуален сървър.

Раздел 15 – Изграждане на система за управление на съхранението и споделянето на информация

 • Централизирано управление на достъпа на служителите до информация и споделянето ѝ;

В DOCMAN©2.5 наред с централизираното управление е налично и напълно децентрализирано. Тоест то може да касае само един или група потребители и най-важното- то може да се приложи върху всички видове данни, поддържани в системата.

 • Централизирано управление на достъпа до информация, интегрирано с останалите системи в структурата на организацията;

Това се постига като съчетание между DOCMAN-средствата за управление на достъпа и управлението вградено в каналите за интеграция с други системи.

 • Наличие на журнален запис на действията на потребителите (audit log);

В DOCMAN©2.5 поддържането на данни за проследимост на процесите е изцяло децентрализирано, тоест не се поддържа единен „журнал“. Тези данни са част от данните в поддържаните обекти и структури от обекти и веднага се виждат чрез потребителския интерфейс. Така по-лесно се отговаря на въпроси от вида „Кой направи това?“, след като въпросното „това“ е станало обект на интерес. Тоест, от „това“ не се прави изследване в единен журнал, което не винаги е еднократно търсене, при това просто.

Със специална справка извеждаме данни за посочения „единен журнал“, но практиката показа, че другите богати възможности в DOCMAN©2.5 за проследяване на административната дейност са за предпочитане.

 • Физически или виртуален сървър за съхранение и управление на информация и данни.

DOCMAN©2.5 работи еднакво добре и с физически и с виртуален сървър.

 • Група „Индустрия 4.0“

Ваучерната схема съвсем прагматично е насочена към конкретни практически проблеми чието „дигитално“ решаване ще има ясно изразена полза за МСП, на сегашния етап от тяхното развитие.

А в бъдеще?

Дигитализацията няма да свърши с това.

На къде трябва да се върви?

Дали текущо „дигитално“ решение не води в друга посока, която може да не е грешна, но не е правилна с оглед предстоящото бъдещо развитие?

Добре е това развитие да следва визията Индустрия 4.0.

Добре е това, което се прави в момента да не се отхвърля в бъдеще.

Добре е това, което се прави в момента да се надгражда.

Добре е, дори и при усвояване на ваучер да се направи правилният избор.

USW Ltd, usw@usw.bg,

Любомир Благоев, 0888 365 477

2022г.