UPI и Индустрия 4.0

Още с появата на визията за Индустрия 4.0 стана ясно, че съществуващите методи и средства за създаване на информационни системи (ИС) трябва да еволюират в ново направление. Unified Platform for Innovations (UPI), като представител на това направление е създадена изцяло в съзвучие с визията за Индустрия 4.0.

Изграждането на UPI се предшества от създаването на новата Semantic Network Based Architecture (SNBA). Тази архитектура дефинира нов вид дигитална среда, в която съвместно се поддържат както информационни обекти в качеството им на понятия и данни, така и техните модели, поддържани също като обекти в същата среда. В новата среда се създават по-бързо и по-евтино „стари“ (тоест с позната функционалност) ИС и се осигуряват средства за създаване на „нови“, с непостигната до сега функционалност ИС.

Новите UPI-възможности са взаимно свързани и е трудно да се степенуват по значимост:

 • Повишава се ефективността на софтуерния развой с над 30%
 • Натрупването на модели на данни и понятия в поддържаната със специална технология UPI-Repository осигурява високо ниво на повторна използваемост (reusability) на създадени модели и програмен код към тях
 • Постигане на Семантична оперативна съвместимост в самата UPI-среда и между различни UPI-базирани системи
 • Естествена и пълна децентрализация на програмния код
 • Ефективно управление на екипна работа по изграждане на сложни системи
 • Естествено формиране на общност за UPI-crowdsourcing
 • Поддръжката на данни за моменти от време с отчитане на времевите зони осигурява възможност за изграждане на системи, използвани на територията на държави с различни времеви зони
 • Лесно локализиране на грешки и максимална превенция на тяхното допускане при създаване на програмен код
 • Поддържането в явна форма на модели на данни и понятия осигурява естествено документиране на система почти до 80% от необходимото
 • Управляемо делегиране на права към собственици на UPI-системи за тяхното самостоятелно доразвитие
 • Потребителският интерфейс може да се поддържа на неограничен брой различни езици
 • Създаване на нови (smart) функционалности базирани на интегрираната обработка на модели на данни и понятия и на техните инстанси
 • Ефективно управление на неструктурирани данни представени с граф-базирана организация
 • Изграждане на произволни онтологични конструкции за представяне на различна семантика
 • Асемблиране на граф на знанията (Knowledge graph) чрез интеграция на сложно свързани онтологични конструкции
 • UPI-средата е удобна инфраструктура за вграждане на специфична функционалност, реализирана чрез симулиране на невронни мрежи и различни алгоритми за Machine Learning
 • No code средствата, осигуряващи възможност за създаване на базата на налични модели нови такива, които директно подлежат на използване без създаване на програмен код за поддръжка на техните инстанси
 • Възможност за управление на пакети от структурирани данни, със средствата за управление на неструктурирани обекти, което води до създаване на нови схеми за организация на работа и на потребителски интерфейс

В момента е налична .NET-версия на UPI-средата, която работи с PostgreSQL БД. Предстои създаването на нови версии и за други платформи.