Menu
DOCMAN® The Unstructured Data Management System

Най-доброто средство за управление на документи, контрол и цялостна организация на административната дейност

За USW

 

logo_blue

United Software Writers Ltd. (USW Ltd/ЮСВ ООД) е основана през 1990 г. от трима съдружници с богат опит в областта на информационните системи, натрупан през дългогодишната им работа в Института по техническа кибернетика и роботика (ИТКР) към БАН.

Още от създаването си USW Ltd. е ориентирана към изпълнение на проекти, изискващи решаване на сложни интердисциплинарни проблеми. Прилагането на иновативен подход към всеки пореден проект още в началото е превърнато от стил на работа в осъзната фирмена култура. Непрекъснатото поддържане на ясна визия за общото технологично развитие на света е постоянната основа за изпреварващо развитие на фирмения потенциал. Такова развитие USW Ltd. осъществява с добре организирани и цялостно извършени преходи.

 

Първият преход (1990-1994 г.) замени промишлената автоматизация и роботиката като предмет на фирмената дейност с автоматизация на административната дейност. Създадените по това време ERP-продукти и системи наследиха от промишлената автоматизация прецизния анализ на обекта за автоматизация и точното му представяне с адекватен информационен модел. Това осигури високо качество и дълъг живот на създадените продукти и системи, но също така помогна да бъде разпозната една перспективна и все още неовладяна област-обработката на неструктурирани данни.

С този преход интересът на USW Ltd. се премести от производствените цехове към администрацията, където водеща е обработката на неструктурирани данни.

 

Вторият преход (1995-2001 г.) е свързан със създаването и усъвършенстването на системата за обработка на неструктурирани данни DOCMAN©. В нея е заложена фирмената визия за граф-базирана архитектура на данните. Създаването на административни информационни системи е пренесено от статичната среда на релационните бази данни в динамичната среда на моделиране на организацията на административната дейност чрез многосвързан граф. Така USW Ltd. натрупва ценен практически опит в създаването на модели чрез граф-базирани структури. Създадена е фирмена технология за автоматизация на административната дейност, чрез изграждане и интерпретация на нейни модели в средата на системата DOCMAN©.

С този преход USW Ltd. поставя основата на обединяването в една операционна среда на данни и на мета-данни, на мета-мета-данни и на данни и т.н. С това фирмената визия за софтуерен инженеринг постепенно започна да се доближава до идеята за Семантична мрежа, което насочва USW Ltd. към извършване на третия преход.

 

Третият преход (2002-2009 г.) касае възприемане на идеята за Семантична оперативна съвместимост като база за бъдещото развитие на USW- продуктите. Ясната визия за същността на Семантичната оперативна съвместимост включва екипа на USW Ltd. като един от най-активните участници в българския проект за е-Управление. Фирмата създава не само оперативно съвместими продукти и системи, но нейни специалисти участват активно и в създаването на българския Закон за електронното управление и наредбите към него. Те имат основна заслуга идеята за interoperable Enterprise Content Management (iECM) система да бъде законово регламентирана за българските условия под името Административна информационна система- АИС.

За екипа на USW Ltd. работата по българското е-Управление е преход от рамките на информационна система за администрация към пространството на „система от системи“, в което се изгражда българското е-Управление.

 

Четвъртият преход (след 2010 г.) поставя пред USW Ltd. задачата за пренос на създаденото до момента фирмено Know-How от средата на един национален проект за е-Управление към глобалния свят на Интернет на нещата. За тази цел USW Ltd. създава нов вид софтуерна архитектура-Архитектура, базирана на Семантична мрежа-Semantic Network Based Architecture (SNBA). Тази архитектура е заложена в създадената Унифицирана платформа за иновации (УПИ).

Идеята за SNBA надхвърля целите на технологичното развитие на софтуерните екипи и се превръща в технология за съвместно развитие на потенциала на софтуерни екипи. Това дава възможност USW Ltd. да практикува нови форми на междуфирмено сътрудничество, за да решава нови интердисциплинарни проблеми, които поставя пред нас глобалният свят на Интернет на нещата.

Мисията на нашето развитие е: Създаваме и развиваме иновативни технологии, за които другите все още не подозират.

Насоките на нашите търсения са: Семантична оперативна съвместимост, Семантични мрежи, Архитектура, базирана на Семантична мрежа

Визията за нашето развитие е: Споделяме иновациите със съмишленици, а на нашите потребители предоставяме нови продукти и услуги.

Области на споделяне на иновации са: е-Управление, Интернет на нещата, развитие на Унифицираната платформа за иновации като споделена среда за reusability продукти

На нашите потребители предоставяме: Създаване и внедряване на Административни информационни системи с ефективно управление на съдържание в УПИ-среда, консултантски и аналитични услуги със специфична обработка на неструктурирани данни, системи и приложения работещи в условията на Семантична оперативна съвместимост.

Вашият коментар